Wat Nernsutthawas

 

 話說之前有客人要求想搵哈奴曼,如是者我介紹左龍婆駕龍龍婆富比佢.但無奈地佢都有

 

當我不斷google及問當地人下,搵到呢位師父.搵到後就去拜訪一下.

 

去到當然搵師父傾下計,好遺憾師父岩岩做完手術不能說話

 

但師父既笑容明顯地好開心有人探佢.仲送左好多聖物比我.

 

廟內既人員好興奮同我地自拍n咁多張,感覺怪怪的

 

 

 成班黎自外地既善信黎探師傅, 大師當然開心

 

 

 白色玉佛,非常殊勝特別

 

舊時師傅仲係比較壯健

 

 

大堂出面係咁既