Wat Lam Bua Loi

 

好耐冇更新, 今次更新既係鱷魚全泰第一既龍婆神尼間廟. 我深信眼前既你都聽過師父既大名.

 

以我所知就唔多牌商黎, 因為在商言商, 確實遠得黎又冇咩價值, 但冇辦法, 拜訪寺廟係小弟興趣 哈哈

 

廢話少講, 黎到當然拜一拜師父先

 

 請保佑小弟

 

 

 

寺廟其實都好大, 大家可以感受一下出面~

 

 

 

 

 

 

內裡有個壇, 打聽下先知師父生平就每天在這為聖物加持

 

 

行左陣, 搵到供請處, 有好多相, 其中見到師父後生既樣子, 十分難得 XD

 

 

咁大個水印, 想偷圖都難~

 

 

 

最後, 請了幾隻鱷魚跟師父合照就走了~

 

 

因為用電話影, 可能影得比較差, 唔好意思