Wat Khao Daeng

 

 前幾日有客人知道我去了龍婆滿間廟, 問我有冇佢既聖物. 講開先知, 原來好多人搞錯左, 龍婆滿是有兩位的. 一位在泰東, 一位在泰南. 我今次去的是泰南呢. 大家想知多d, 請到師父介紹自行睇睇.

 

去到是這樣的.

 

 

見到修法者

 

 

 

師父為我們加持

 

 

師父好高興見到香港黎既善信 即是我們. 就帶我們去佢地個地洞見識一下

 

 zach店主在攝影中~   

 

 

 

 

門口有尊七龍

 

觀音出現 唔好再問我擺唔擺得了

 

肥主角到最後出場 wahaha