Wat Phu Khao

 

 久仰大名! 終於到了. 門口已經有兩尊魂魄勇! 拜一拜先

 

 

正門~

 

用iphone帶點潮流的和尚

 

 

另一邊正在早課念經

 

狗狗入鏡

 

趕住去wat khao o, 所以好快走了~