Wat Bangnian

 

 蛇恩間寺廟跟龍婆碰瑪一樣, 非常艱鉅, 要上山, 途中冇網絡, 一直chok下chok下架車, 暈車浪 哈哈

 

去到好大個門口, 好有特色

 

zach店主要留念一下

 

jtk!

 

師父金身在裡面呢

 

 

最後在供請處搵現主持再合照一張先走~

 

p.s呢位主持叫龍婆振蘭, 龍婆恩生前晚年都是呢位現主持服侍. 有幸請到師父同款人緣鳥~