Wat Si Nuan

 

 間廟有自己既軍隊, 好誇張, 入到廟和尚好好人幫我地灑聖水, 走果陣見到LP Seua Dam, 司機翻譯們都即刻跪底

 

我地就一六齊跪, 師父望一望, 點一點頭輕描淡寫咁走了. 附近有醫院同學校, 都係師父出錢支援既, 而雖然同唔到師父合照

 

我地都入內拜託僧人伶左師父親自開光既符管俾我地供請, 而廟內有一張大海報, 係師父當日於法會上加持

 

令聖物半空升起既一刻, 睇到係非常震撼, 最後龍婆Seua Dam既弟子亦幫我地灑聖水加持, 祝我地番到香港更加好運

 

 

 

 

 

 

 

 

一般廟相影完就算, 不過今次撞正起醫院籌募既法會, 又見到師父, 最神奇係見到師父加持時飛起既畫面, 所以更新下.

 

見唔見到Mr. Zach呢 XD

 

 

 

 好, 象徵式影完張相就走